ఆచార్య @ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్, 90 కోట్ల లాస్ తప్పదా?AreaShareGross
Nizam10.82     -
Ceeded6.04     -
Uttarandra4.73     -
East3.24     -
West3.49     -
Guntur4.23     -
Krishna2.78     -
Nellore2.82     -
AP & TS38.15 Cr   57.5 Cr
KA & ROI2.78     -
Overseas4.83     -
Total WW45.76 Cr    75 Cr

Post a Comment

Previous Post Next Post