ది వారియర్ @ 5 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam5.35     -
Ceeded2.83     -
Uttarandra2.20     -
East1.25     -
West1.08     -
Guntur1.85     -
Krishna0.90     -
Nellore0.63     -
AP & TS16.09 Cr   25.5Cr
KA&ROI 0.80     -
Tamilnadu1.00     -
Rest0.75     -
Total WW18.64 Cr    30.75 Cr

Business: Telugu & Tamil  36.5Cr
Status: Need to collect another 17.86Cr Share for Break Even Mark

Post a Comment

Previous Post Next Post