ది వారియర్ @ 6 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
AreaShareGross
Nizam5.61     -
Ceeded2.95     -
Uttarandra2.28     -
East1.30     -
West1.12     -
Guntur1.89     -
Krishna0.94     -
Nellore0.65     -
AP & TS16.74 Cr   26.60Cr
KA&ROI 0.88     -
Tamilnadu1.05     -
ROW0.76     -
Total WW19.43 Cr    32.20 Cr

Business: Telugu & Tamil  36.5Cr
Status: Need to collect another 17.07Cr Share for Break Even Mark

Post a Comment

Previous Post Next Post